Monday, 27 July 2009

Hữu Duyên Vô Nợ

Trầu già Chẳng xứng cau non
Chú già Cháu trẻ duyên còn ngại e
Nụ tầm xuân nở sau hè
Lời yêu chạm ngõ tai nghe não nùng
Đâu người ấp lạnh, sẽ nồng
Đâu người em tặng yếm hồng trăm năm

Lá vàng Nào phải lá xanh
Tình chú với cháu thôi đành xót xa
Cau non chẳng xứng trầu già
Hữu duyên vô nợ thì thà chửa quen.

No comments:

Post a Comment